Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Artykuły


FORMY DZIAŁANIA CARITAS

 

 - szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu i pogłębianie jej zrozumienia,
 - formowanie duchowe i praktyczne wolontariuszy do pracy charytatywnej(dni skupienia, rekolekcje, kursy, pielgrzymki),
 - pomoc osobom starszym i chorym w parafiach (główna część pracy parafialnych zespołów charytatywnych),
 - pomoc rodzinie zagrożonej ubóstwem i marginalizacją: stała (comiesięczna) lub doraźna pomoc żywnościowa i odzieżowa kilkuset rodzinom w trudnej sytuacji materialnej,
 - uczestniczenie w ogólnokrajowych akcjach charytatywnej działalności Kościoła (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Pomoc ofiarom powodzi itp.),
 - pomoc rodzinom z dziećmi upośledzonymi (zakładanie i prowadzenie placówek opiekuńczych),
 - organizowanie doraźnej pomocy dla osób potrzebujących (wykupienie lekarstw, pomoc w zbiórce na operację, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych itp.),
 - organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin oraz osób chorych i niepełnosprawnych,
 - organizacja struktur Caritas w diecezji,
 - łączność i współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami charytatywnymi.

   W naszej diecezji uczestniczymy m.in. w niżej wymienionych akcjach:  

 

   Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Programie „Skrzydła” uczestniczy od roku 2005. Od tego czasu zakończyliśmy pomyślnie dwie edycje programu i rozpoczęliśmy trzecią ( poniżej można przeczytać o nich). W tym czasie zdołaliśmy wspomóc finansowo 54 dzieci na kwotę 38 285,00 złotych.
   Program "Skrzydła" zakłada udzielanie długoterminowej pomocy w różnej formie: dofinansowania dożywiania, dojazdów do szkół, zakupu wyprawek szkolnych czy wykupieniu obozów i kolonii letnich.
   Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, które z powodu braku środków materialnych w rodzinach nie mają szans na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Nie zapominajmy, że biedę się dziedziczy i dzieci z ubogich rodzin, niekoniecznie patologicznych czy dotkniętych alkoholizmem, ale np. bezrobotnych, mają na starcie utrudnione wejście w dorosłe życie.


   Do programu mogą się włączyć zarówno firmy, jak i osoby fizyczne, które poprzez deklarację lub zawarcie umowy otoczą opiekę finansową konkretnego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego.

   SKARBONKA SKRZYDŁA
   Skarbonka Skrzydeł to propozycja dla wszystkich, którzy chcą wesprzeć nasz program bez podpisywania długoterminowych deklaracji. Każda wpłata na konto Caritas Diecezji Łomżyńskiej z dopiskiem „Skarbonka Skrzydeł” będzie przeznaczona na pomoc dzieciom, które nie zostały objęte stałą opieką w programie.

   I EDYCJA PROGRAMU 2005/2006

   W I edycji objęliśmy pomocą finansową 18-ro dzieci z Diecezji Łomżyńskiej. Przeznaczyliśmy na pomoc 11 850,00 zł, które przekazało nam 17-ro darczyńców z całej Polski.

   II EDYCJA PROGRAMU 2006/2007

   II edycję programu rozpoczęliśmy z jeszcze większym zapałem, gdyż wzrosło zainteresowanie naszym programem ze strony darczyńców dzięki czemu pozyskaliśmy nowe środki finansowe. W tej edycji objęliśmy pomocą 36-ro dzieci, dla których 23 darczyńców przeznaczyło łącznie kwotę 26 435,00 złotych.

   III EDYCJA PROGRAMU 2007/2008

   Z dniem 01.09.2007r rozpoczęliśmy III edycję programu w której udział bierze 18-ro dzieci.


Dokumenty do pobrania:
Wniosek do pobrania
Ankieta do pobrania
Regulamin Programu „Skrzydła” do pobrania
Deklaracja dla osoby indywidualnej do pobrania
Deklaracja dla firm do pobrania


Więcej informacji znajdziesz na stronie www.skrzydla.pl

 

Nasze placówki

Ośrodek w Ptakach

osrodek w ptakach

Centrum Rehabilitacji pw. św. Rocha w Łomży

osrodek rehabilitacyjnyy

Ośrodek Wsparcia Rodziny w Zambrowie

Osrodek Wsparcia Rodziny

Ośrodek Wsparcia Rodziny w Łomży

OWRlomza